คู่มือสอบ รหัสตำแหน่ง 110 (ผู้ช่วยนายทหารตรวจสอบหลักฐานฯ) สนง.ปลัดกระทรวงกลาโหม

ประกอบด้วย พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดึภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวง กระทรวงการคลัง ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ฯลฯ
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
240
Coin
240
ทดลองอ่านฟรี :
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ