นโยบายความเป็นส่วนตัว Bundanjai.com

บทนำ

Bundanjai มีการเก็บข้อมูลสมาชิกผู้ใช้งาน ประกอบด้วยข้อมูล ชื่อ-นามสกุล อีเมล รหัสผ่าน อายุ เพศ หรือดึงข้อมูลเหล่านี้จากการสมัครผ่าน Social Login IP Address cookie ประวัติการใช้งาน ข้อมูลอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ ข้อมูลแอปพลิเคชั่นที่ติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์ ข้อมูลการจ่ายเงิน โดยเก็บไว้ในระบบ ทั้งนี้จะไม่มีผู้ใช้งาน และบุคคลอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานขั้นพื้นฐานโดยไม่ต้องสมัครสมาชิกและไม่เปิดเผยตัวตนได้เช่นกัน

ข้อมูลที่เก็บไว้ จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

- ส่งข้อมูล ข่าวสาร รวมถึงการแจ้งเตือนต่างๆ

- ดูสถิติพฤติกรรมการอ่าน เพื่อพัฒนา จัดสรรเนื้อหาใหม่ๆ

- ปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน เพื่อให้ตรงกับผู้ใช้

ทั้งนี้ Bundanjai ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข และ/หรือ การปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบถึงการปรับปรุงนโยบายไว้เว็บไซต์ Bundanjai.com ซึ่งการใช้งานหลังจากปรับปรุงนโยบายดังกล่าว ถือว่าผู้ใช้งานยอมรับการแก้ไขปรับปรุงใดๆ ที่ทำขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การเก็บข้อมูล

Bundanjai มีการเก็บข้อมูลเมื่อ

1. เมื่อสมัครสมาชิก โดยในหน้าสมัครสมาชิก จะปรากฎนโยบายความเป็นส่วนตัว เมื่อผู้ใช้งานคลิกยืนยัน จะถือว่าผู้ใช้งานยอมรับว่าได้รับการแจ้งและเข้าใจถึงเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

2. เมื่อผู้ใช้งานเชื่อมต่อบัญชีกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของบุคคลภายนอก

3. เมื่อผู้ใช้งานและทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์ม

4. เมื่อผู้ใช้งานเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายต่างๆ บนแพลตฟอร์ม

5. เมื่อผู้ใช้งานให้ความคิดเห็นบนแพลตฟอร์ม

6. เมื่อผู้ใช้งานส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับ Bundanjai ด้วยเหตุผลใดก็ตาม

ขอบเขตดังกล่าวข้างต้นไม่ได้ระบุไว้โดยละเอียดถี่ถ้วน เป็นเพียงตัวอย่างทั่วไปเมื่อ Bundanjai เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

การเก็บ Cookie

Bundanjai เก็บ cookies เพื่อจำการใช้งานของผู้ใช้งาน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน โดยอาจมีการใช้บริการของบริษัทหรือบุคคลที่สาม ซึ่งจะไม่มีการใช้ข้อมูลส่วนนี้เพื่อประโยชน์อื่นๆ นอกจากพัฒนาแพลตฟอร์ม

การปกป้องข้อมูล

Bundanjai เข้ารหัสการส่งข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ด้วย SSL สำหรับข้อมูลบัตรเครดิต Bundanjai เข้ารหัสและส่งถึงผู้ให้บริการ Payment Gateway ที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน PCI-DSS โดย Bundanjai ไม่เก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับบัตรเครดิตไว้เอง

การใช้ข้อมูล

1. เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้บริการอย่างราบรื่นมากขึ้น

2. เพื่อดูแลการใช้งานโดยทั่วไป รวมถึงการสร้างและบริหารจัดการบัญชีสมาชิกเพื่อแก้ไขปัญหาด้านเทคนิค และเพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ

3. เพื่อส่งข้อมูล ข่าวสาร รวมถึงการแจ้งเตือนต่างๆ เมื่อจำเป็น

4. เพื่อปรับปรุงรูปแบบหรือเนื้อหาของหน้าเว็บเพจบนแพลตฟอร์ม

5. เพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลประชากรและพฤติกรรมของผู้ใช้

6. เพื่อระบุผู้เข้าชมบนแพลตฟอร์ม ดูสถิติพฤติกรรมการใช้งานและวิเคราะห์ เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงแพลตฟอร์ม

Bundanjai อาจเก็บรักษาข้อมูลที่ได้จัดเก็บไว้ รวมถึงสังเกตการณ์บนเครือข่ายและในฐานข้อมูลของผู้ใช้งานได้นานเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น

การแบ่งปันข้อมูล

1. Bundanjai อาจแบ่งปันข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ กับบริษัทในเครือ (บริษัทที่อยู่ภายใต้การครอบครองหรือความควบคุมเดียวกัน) หรือกลุ่มบริษัทซึ่งร่วมกันให้บริการ ซึ่งตั้งอยู่ทั้งในประเทศไทยและในประเทศอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น และจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

2. Bundanjai จะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานกับบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่บริษัทในเครือหรือกลุ่มบริษัทร่วมให้บริการ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างเฉพาะเจาะจงจากผู้ใช้งานให้กระทำได้ หรือเว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้

a) ผู้ใช้งานตกลงและยินยอมให้สามารถแบ่งปัน เปิดเผย ส่ง โอนข้อมูล

b) มีคำสั่งทางกฎหมาย

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จัดทำล่าสุดในวันที่ 4 พฤษภาคม 2563

ทีมงาน Bundanjai

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565