ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผู้ใช้ Bundanjai

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” หรือ “Bundanjai” ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม www.Bundanjai.com ข้อกำหนดฉบับนี้จะเป็นข้อกำหนดต่างๆ ระหว่างบริษัทกับท่านหรือผู้ใช้งาน เกี่ยวกับการบริการในรูปแบบแพลตฟอร์มและฟีเจอร์หรือฟังก์ชั่นต่างๆ ของ Bundanjai ซึ่งท่านสามารถใช้บริการได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเท่านั้นโดยไม่มีการปรับแก้ เมื่อมีการใช้งานแพลตฟอร์ม จะถือว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้ว และให้ความยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวอย่างสมบูรณ์และเพิกถอนไม่ได้แล้ว หากท่านไม่ประสงค์จะเข้าผูกพันตัวท่านกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ห้ามเข้าถึงหรือใช้งานแพลตฟอร์มและฟีเจอร์หรือฟังก์ชั่นต่างๆ ของ Bundanjai บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับแก้ ปรับปรุงให้เป็นล่าสุด ระงับ หยุด หรือจำกัดการใช้งานหรือการเข้าถึง Bundanjai เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวหรือมีความรับผิด

คำนิยาม

1. “Bundanjai” หมายถึง www.Bundanjai.com ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการคอนเท้นต์ในรูปแบบดิจิทัล ที่ทางเราให้บริการ และอาจรวมไปถึงการตีพิมพ์นิยายในรูปเล่ม

2. สมาชิก หมายถึง บุคคลทั่วไปที่ใช้บริการ Bundanjai ได้มีการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับนี้กับบริษัท

3. ข้อมูลบัญชี หมายถึง ข้อมูลทั้งหลายของ สมาชิก ที่ให้แก่ บริษัทเพื่อใช้แพลตฟอร์ม Bundanjai เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล, ชื่อจริง นามสกุลจริง รูปถ่าย อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่ บัญชีธนาคาร รวมถึง ข้อมูลที่ถูกสร้าง เช่น ประวัติการอ่าน ประวัติการใช้ Bundanjai Coin จำนวนการซื้อ Bundanjai Coin จำนวนเงินที่ใช้ เป็นต้น

4. ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพีซี/แมคบุ๊ค เครื่องโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ตที่มีฟังก์ชั่นบนระบบปฏิบัติการหรือแพลตฟอร์มแบบเปิด เช่น Windows, Mac OS หรือ OS X, iPhone OS (iOS), Android OS และอื่นๆ เพื่อการใช้แอปพลิเคชัน และฟังช์ชั่นโทรคมนาคม

5. Bundanjai Coin หมายถึง สิ่งที่ถูกกำหนดเพื่อใช้ซื้องานเขียน นิยาย และบทความใน Bundanjai ซึ่งมีค่าบริการ โดยสมาชิกสามารถซื้อ Bundanjai Coin ได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

6. บริการที่สัมพันธ์ร่วม หมายถึง บริการที่มีการทำสัญญากับระบบปฏิบัติการหรือแพลตฟอร์มอื่นๆ เช่น Facebook Twitter LINE เพื่อให้ สมาชิกสามารถใช้บริการ Bundanjai ได้บนระบบปฏิบัติการหรือแพลตฟอร์มของบริษัท

ข้อบังคับของสัญญาการใช้บริการและการนำบริการไปใช้

1. สัญญาการใช้บริการนี้จะมีผลต่อเมื่อ สมาชิกหรือผู้ใช้งาน เข้าใช้บริการแพลตฟอร์ม Bundanjai จะถือว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้ว และให้ความยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวอย่างสมบูรณ์และเพิกถอนไม่ได้แล้ว

2. หากผู้ใช้งานมีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัครสมาชิก ลงทะเบียน หรือเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม Bundanjai จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายไทย

3. บริษัทจะพิจารณายกเลิกสัญญาการใช้บริการแพลตฟอร์ม เมื่อผู้ใช้งานมีวัตถุประสงค์เพื่อกระทำผิดหรือละเมิดข้อกฎหมายว่าด้วยการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศหรือกรณีที่เป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติ หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี

4. กระทําการของผู้ใช้งานที่ขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือนโยบายของบริษัทที่ระบุไว้ในฉบับนี้ หรือการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดและเงื่อนไขที่บริษัทจะประกาศหรือกําหนดขึ้นภายหลัง บริษัทมีสิทธิ์ที่จะระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้งานได้โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าหรืออาจดําเนินการในทางกฎหมาย กับท่านตามที่บริษัทเห็นสมควรได้ทันที บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการรับผิดชอบใดๆ ต่อความสูญเสียความเสียหายที่เกิดขึ้น

5. บริษัทสามารถยกเลิกหรือระงับการใช้งานของสมาชิกได้ จนกว่าจะดำเนินการแก้ปัญหาจนหมดสิ้น จากกรณีดังต่อไปนี้

5.1 กรณีที่บริษัท มีอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีไม่เพียงพอ หรือระบบปฏิบัติการยังไม่สามารถรองรับช่องทางอิเล็กทรอนิกส์บางรุ่นเนื่องจากความบกพร่องทางเทคโนโลยี

5.2 กรณีที่เกิดความบกพร่องในระบบการใช้หรือการบริหารจัดการแพลตฟอร์ม Bundanjai

5.3 กรณีอื่นๆ ที่ทำให้การใช้บริการแพลตฟอร์ม Bundanjai ไม่สามารถดำเนินไปได้

การคุ้มครองข้อมูล

1. บริษัทสามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจัดประเภท สมาชิก โดยข้อมูลดังกล่าวถูกเข้ารหัสลับในขณะที่จัดเก็บ ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบภายหลังได้

2. กรณีที่สมาชิกใช้แพลตฟอร์ม Bundanjai ร่วมกับบริการที่สัมพันธ์ร่วม สมาชิกคนดังกล่าวตกลงรับทราบและยินยอมว่าประวัติการใช้แพลตฟอร์ม Bundanjai จะถูกเปิดเผยแก่บุคคลอื่นในการใช้ บริการที่สัมพันธ์ร่วมด้วย

3. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพ ชื่อเล่น รูปถ่ายของ สมาชิก เป็นข้อมูลที่สมาชิกได้บันทึกไว้เพื่อสื่อสารและแสดงตัวตนกับสมาชิกคนอื่นๆ สมาชิกรับทราบ ยินยอม และตกลงว่า ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเปิดเผยให้แก่ สมาชิก คนอื่นๆ รับรู้ในใช้แพลตฟอร์ม Bundanjai

บทบาทหน้าที่ของบริษัท

1. บริษัท จะไม่กระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกาศ กฎ ระเบียบ และ/หรือคำสั่งของรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งปวง รวมทั้งจะพยายามดำเนินการให้บริการแพลตฟอร์ม Bundanjai มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ

2. บริษัท มีการวางระบบความมั่นคงภายในที่ช่วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (รวมทั้งข้อมูลเครดิต) เพื่อให้ สมาชิก สามารถใช้แพลตฟอร์ม Bundanjai อย่างปลอดภัย

3. บริษัท มีสิทธิ์ยกเลิกการให้บริการ แพลตฟอร์ม Bundanjai โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

บทบาทหน้าที่ของสมาชิก

1. สมาชิก มีความรับผิดชอบต่อข้อมูล ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลบัญชี หากเกิดความเสียหายจากการละเลยการคุ้มครองข้อมูลบัญชี หรือจงใจอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้นั้น สมาชิก จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง

2. สมาชิกจะต้องไม่ทำการเชื่อมต่อโดยใช้ซอร์ฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ อัลกอริทึม หรือเทคโนโลยีใดๆ เพื่อดึงข้อมูล ปรับแก้ แก้ไข คัดลอก ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง ทุกประเภทจากแพลตฟอร์ม โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างถูกต้องจากบริษัท

3. สมาชิกจะไม่ดัดแปลง ทำซ้ำหรือจัดพิมพ์ขึ้นใหม่โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากทางบริษัท เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างถูกต้อง

4. สมาชิกจะต้องไม่ใช้แพลตฟอร์ม Bundanjai เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือมุ่งเน้นผลประโยชน์อื่น ๆ โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากบริษัทก่อน

5. สมาชิกจะต้องไม่แสดงความคิดเห็นหรือโพสต์เผยแพร่เนื้อหาใดๆ ที่มีลักษณะหมิ่นประมาท ลามกอนาจาร หยาบคายไม่สุภาพ หรือทําลิงก์ไปยังเว็บไซต์ บริการอื่นๆ ซึ่งขัดต่อกฏหมาย

6. สมาชิกจะแสดงความคิดเห็นและไม่เผยแพร่บทความของ Bundanjai ในทางที่ขัดต่อกฏหมายหรือมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยและประเทศอื่น ศาสนา รสนิยมทางเพศ ที่ก่อให้เกิดความแบ่งแยก การทะเลาะวิวาท การข่มขู่หมิ่นประมาท หรือล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้งานท่านอื่

7. สมาชิกจะต้องการดำเนินการใดๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

8. สมาชิก สามารถใช้บริการแพลตฟอร์ม Bundanjai ตามที่บริษัทดำเนินการตามกฎเกณฑ์หรือหลักการที่บริษัทกำหนดขึ้น สมาชิก ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎข้อบังคับฉบับนี้ วิธีการใช้ ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์ม Bundanjai เป็นต้น และจะไม่กระทำการใด ๆที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจใดๆ ของบริษัท

บทบาทการให้บริการ

1. Bundanjai จะให้บริการ 24 ชั่วโมงต่อ 1 วัน แต่อาจมีข้อจำกัดในการใช้ เช่น เนื้อหาของบริการที่ใช้ จำนวนการใช้ เวลาที่ใช้บริการ เป็นต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. บริษัทสามารถระงับการให้บริการแพลตฟอร์ม Bundanjai ชั่วคราวได้หากมีเหตุผลอันสมควรเพื่อการบริหารจัดการระบบ บริษัทจะแจ้งสมาชิกให้ทราบตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้หรือตามที่กำหนดในสัญญานี้ แต่หากมีเหตุผลที่สมควรอาจจะแจ้งให้ทราบภายหลังก็ได้

3. บริษัทมีอำนาจหน้าที่ในการสร้างและเปลี่ยนแปลงเนื้อหา ธำรงรักษา ปรับปรุง และงดใช้ บริการ แพลตฟอร์ม Bundanjai โดยไม่จำกัดและหากมีเหตุผลอันสมควร เช่น การหยุดดำเนินกิจการ การควบรวมบริษัท การปรับโครงสร้างบริษัท กิจการขาดทุน เป็นต้น บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรืองดให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดได้ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทต้องแจ้ง สมาชิก ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ส่วนกรณีที่จะระงับการให้บริการต้องแจ้ง สมาชิก ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

4. บริษัท สามารถตรวจสอบ ปรับ หรือระงับ หรือลบการทำงานของ Bundanjai Coin ได้เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการแพลตฟอร์มให้มีประสิทธิภาพ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง บริษัทต้องแจ้งสมาชิกให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ส่วนกรณีที่ระงับการทำงาน บริษัทต้องแจ้ง สมาชิก ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

5. กรณีที่หากบริษัท เลิกให้บริการแพลตฟอร์ม Bundanjai ตามข้อ 3 หรือลบ Bundanjai Coin ตามข้อ 4 สมาชิกไม่มีสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายที่เกิดจากการเลิกให้บริการ หรือบริการที่สิ้นสุดไปแล้วแต่อย่างใด

6. บริษัทเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาของแพลตฟอร์ม Bundanjai และบริษัท ตกลงให้สิทธิการใช้บริการแพลตฟอร์ม Bundanjai ให้แก่ สมาชิก ตามเงื่อนไขที่ บริษัท กำหนดไว้ หาก บริษัท ไม่อนุญาตก่อนล่วงหน้า สมาชิก ไม่มีสิทธิ์โอน ให้ยืม ขาย ใช้สิทธิการใช้ของตนเพื่อค้ำประกันให้แก่บุคคลอื่นได้

7. สมาชิกตกลงว่าบัญชีภายนอกที่ถูกนำไปใช้ใน การเชื่อมต่อบัญชี ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นบัญชีอื่นได้ หาก สมาชิก ใช้บัญชีภายนอกที่ใช้ใน การเชื่อมต่อบัญชี ไม่ได้ตามปกติ อาจมีผลต่อการใช้ บริการแพลตฟอร์ม Bundanjai อย่างจำกัดได้

8. การใช้บริการแพลตฟอร์ม Bundanjai ของบริษัท สมาชิกตกลงว่า หากมีกรณีที่สามารถโอนหรือแชร์ ข้อมูลบัญชีบางส่วนหรือทั้งหมดใน ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ ได้ เมื่อมีการเลือกตั้งค่า การเชื่อมต่อบัญชี ข้อมูลบัญชี อาจมีเปลี่ยนแปลงหรืองดใช้ได้ตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ หรือตามนโยบายทางบัญชีที่เกี่ยวข้องของบริษัท

9. บริษัท มีสิทธิ์ลงโฆษณาภายในแพลตฟอร์ม Bundanjai ได้ ประกอบด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เช่น แบนเนอร์ หรือ ลิงก์ รูปแบบโฆษณาเหล่านี้อาจเชื่อมโยงไปถึงเพจของบุคคลอื่นได้

10. หากมีการเชื่อมโยงไปยังเพจของบุคคลอื่นในข้อ 9 ดังกล่าว เพจนั้นอยู่นอกขอบเขตการให้บริการของ บริษัท บริษัทรับรองความน่าเชื่อถือและความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่รับผิดในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เพจของบุคคลอื่น

11. กรณีที่นิยายออนไลน์ วรรณกรรมออนไลน์หรือเนื้อหาในแพลตฟอร์ม Bundanjai เปลี่ยนแปลงไป เช่น เนื่องด้วยสัญญากับผู้ถือลิขสิทธิ์หมดอายุ บริษัท สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้อหาในข้อสัญญาได้ สำหรับกรณีนี้ต้องแจ้งความเปลี่ยนแปลงแก้ไขและวันที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ สมาชิก ทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

การใช้สินค้าและวิธีการชำระเงิน

1. ในแพลตฟอร์ม Bundanjai สามารถซื้อนิยายในรูปแบบดิจิทัล วรรณกรรมออนไลน์หรือเนื้อหาในแพลตฟอร์มโดยตรงหรือการยืมได้โดยใช้ Bundanjai Coin

2. การซื้อ Bundanjai Coin ของสมาชิกต้องเป็นไปตามวิธีการที่บริษัท กำหนดไว้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือทรัพย์สินได้ สำหรับเงื่อนไขการใช้และปริมาณของ Bundanjai Coin นั้นถูกกำหนดขึ้นโดย บริษัท

การยกเลิกสัญญา

1. สมาชิก สามารถขอยกเลิกสัญญาการใช้ (ลาออกจากการเป็นสมาชิก) ได้ตลอดเวลาโดยผ่านช่องทางบริการในหน้าแรกหรือเมนูข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อ สมาชิก ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก บริษัท สามารถตรวจสอบว่า สมาชิก ที่ขอลาออกเป็นสมาชิกจริงหรือไม่ และจัดการให้ออกโดยทันทีตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัท อาจไม่สามารถอนุญาตการขอลาออกจากการเป็นสมาชิกทันทีได้หากมีเหตุผลที่สมควร เช่น เมื่อผู้ใช้สมัครเป็นสมาชิกแล้ว ป้องกันการใช้บริการในทางมิชอบ

2. เมื่อ สมาชิก ยกเลิกสัญญาการใช้บริการ ข้อมูลทั้งหมด รวมทั้งข้อมูลบัญชีของ สมาชิก จะถูกลบทิ้ง เว้นแต่ข้อมูลบางประเภทที่ข้อกฎหมายกำหนดให้เก็บไว้

ระยะเวลาการใช้

Bundanjai Coin สามารถใช้ได้จนกว่าแพลตฟอร์ม Bundanjai จะหยุดดำเนินการหรือจะมีการระงับการใช้ Bundanjai Coin บนแพลตฟอร์ม

การจำกัดการใช้บริการ

1. สมาชิกมีพฤติกรรมอันเป็นการรบกวนจนทำให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการแพลตฟอร์ม Bundanjai บริษัทสามารถจำกัดการใช้งานแพลตฟอร์มของสมาชิกรายดังกล่าวได้ เช่น การเตือน การงดใช้บริการชั่วคราว การงดใช้บริการถาวร และการยกเลิกสัญญา ตามลำดับ และหากสมาชิกกระทำผิดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การส่งต่อโปรแกรมต้องห้าม หรือการแอบใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลการจ่ายเงินของบุคคลอื่น เป็นต้น บริษัทสามารถระงับการให้บริการถาวรหรือยกเลิกสัญญาการใช้ได้ทันที รวมทั้งหากข้อความที่สมาชิกเขียนฝ่าฝืนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (เช่น การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ การบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติ เป็นต้น) บริษัท สามารถเรียกร้องให้ระงับเขียนหรือลบข้อความดังกล่าวออกไปได้ตามกระบวนการทางกฎหมายและตามนโยบายของบริษัท

2. บริษัทสามารถกำหนดข้อจำกัดเรื่องต่างๆ เป็นหลักการปฏิบัติได้ และ สมาชิก มีบทบาทหน้าที่ข้อปฏิบัติใช้แพลตฟอร์ม Bundanjai ตามหลักการที่กำหนดขึ้นดังนี้ ข้อจำกัดเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชื่อเล่น ฉายา และบัญชีของ สมาชิก การใช้กระทู้ (การพิมพ์คอมเม็นต์) วิธีการใช้งานนิยายในรูปแบบดิจิทัล วรรณกรรมออนไลน์หรือเนื้อหาในแพลตฟอร์ม และ ข้อจำกัดเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ สมาชิก โดยมีความจำเป็นต่อการบริหารของบริษัท

3. กรณีที่ข้อจำกัดการใช้ของบริษัท เป็นไปโดยชอบธรรม บริษัท จะไม่มีหน้าที่ต้องชดใช้ความเสียหายของ สมาชิก ที่เกิดจากการจำกัดการใช้และการเลิกสัญญา รวมทั้งจะไม่คืนเงินของ บริการที่ชำระ ที่ยังเหลืออยู่

การจำกัดความรับผิด

1. บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความไม่สะดวกในการใช้แพลตฟอร์ม Bundanjai ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยและหรือที่เกิดจากความผิดพลาดของสมาชิกเอง เช่น สถานการณ์ฉุกเฉิน ภัยพิบัติ ความบกพร่องขัดข้องของระบบโครงข่ายโทรคมนาคม การจำกัดการใช้ การลบข้อมูล เป็นต้น

2. บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความไม่สะดวกหรือการเสียประโยชน์ เช่น การจำกัดการใช้ การงดใช้ชั่วคราว ข้อขัดข้องการใช้แพลตฟอร์ม Bundanjai ที่เกิดจากองค์กรหรือบริษัทที่ดำเนินการและบริหารจัดทำบัญชีภายนอกที่ใช้ใน การเชื่อมบัญชี

3. บริษัท จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาสาระและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์ม Bundanjai ที่สมาชิกเขียนหรือกล่าวไว้

4. บริษัท จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อข้อตกลงใช้แพลตฟอร์ม Bundanjai ระหว่าง สมาชิก ด้วยกัน หรือระหว่าง สมาชิก กับบุคคลอื่น

5. บริษัท จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการใช้ การเปลี่ยนแปลง และการระงับการให้บริการฟรีในแพลตฟอร์ม Bundanjai นอกเสียจากมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อกำหนดอื่นๆ

1. นอกจากกฎข้อบังคับฉบับนี้แล้วบริษัท ยังสามารถกำหนดกฎข้อบังคับอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการคอนเท้นต์ในรูปแบบดิจิทัล (กฎข้อบังคับอื่นๆ) หากเนื้อหาของกฎข้อบังคับอื่น ๆ ไม่ขัดแย้งกับข้อความของกฎข้อบังคับฉบับนี้ ให้ใช้ตามกฎข้อบังคับอื่น ๆ เป็นหลัก

2. หากมีกรณีอื่น ๆ ที่ไม่มีระบุในกฎข้อบังคับฉบับนี้ ให้ใช้ตามกฎข้อบังคับอื่น ๆ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่บังคับใช้

1. ข้อบังคับฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย

2. กฎข้อบังคับนี้มีผลบังคับให้ใช้นับแต่วันที่ 26 พฤษภาคม  2565

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565