ข้อตกลงลงทะเบียนนักเขียน 
ข้อตกลงนี้กำกับดูแลการใช้งานเว็บไซต์ URL http://www.bundanjai.com และจัดทำขึ้นโดยบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้บริการ”)  และเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการสำหรับนักเขียน ผลิตงานวรรณกรรม (ต่อไปนี้เรียกว่า “Writer”)  ซึ่ง “Writer” ทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้งานตามที่ผู้ให้บริการกำหนด
 • เมื่อทำการลงทะเบียนเป็น “Writer” แล้ว การคลิก “ยอมรับ” หรือ “ยืนยัน” หรือ “ตกลง” เพื่อการส่งข้อมูลลงทะเบียนเป็น “Writer”  นั้นถือว่าเป็นยอมรับว่าสัญญานี้เป็นสัญญาระหว่าง “ผู้ให้บริการ” กับ “Writer” โดยถือว่า “Writer” เป็นผู้ลงนามให้มีผลผูกพันและบังคับได้ตามกฎหมายแล้ว และแสดงว่าได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขแต่ละข้อและทั้งหมด รวมถึง “ข้อกำหนดย่อย”  ทุกข้อที่ระบุไว้  และทาง   “ผู้ให้บริการ” ขอสงวนสิทธิ์ โดยดุลยพินิจของ “ผู้ให้บริการ” ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือลบส่วนใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลทันที “ผู้ให้บริการ” ไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงใดๆ การที่ “Writer” ยังคงใช้บริการหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ ถือว่ายอมรับการเปลี่ยนแปลงของข้อตกลงดังกล่าว 
 • ข้อตกลงการใช้งานนี้อาจกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ เกี่ยวกับสมาชิก Writer ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้บริการที่แสดงบนเว็บไซต์ ข้อควรระวังในการใช้งาน ข้อแนะนำการใช้งาน นโยบายในการยกเลิก สัญญาร่วมธุรกิจ เอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมธุรกิจทุกฉบับ และอื่นๆ (เรียกรวมกันว่า “ข้อกำหนดย่อย”) “ข้อกำหนดย่อย” นั้น เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงหลัก แต่ในกรณีที่ “ข้อกำหนดย่อย” มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ขัดแย้งกันกับข้อตกลงหลัก ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ให้ยึดข้อกำหนดย่อยในการดำเนินการ

การลงทะเบียนสมาชิก
 • เมื่อลงทะเบียนเป็น “Writer” แล้ว การใช้บริการจะต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงการใช้งาน รวมถึงวิธีการและเงื่อนไขต่างๆที่“ผู้ให้บริการ” ได้กำหนดไว้ จึงสามารถใช้บริการได้ 
 • ผู้ที่สามารถใช้บริการ และลงทะเบียนเป็นสมาชิกได้นั้น จะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • กรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ต้องได้รับคำยินยอมจากผู้ปกครอง

 • เมื่อได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก “Writer” จะต้องระบุข้อมูลตามรูปแบบที่ผู้ให้บริการ  กำหนด กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงในส่วนของ ที่อยู่ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลอื่นๆที่ระบุไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียน ขอให้ปฏิบัติตามวิธีดำเนินการตามเงื่อนไขที่ทาง “ผู้ให้บริการ” กำหนดไว้  การลงทะเบียนเป็น “Writer” นั้น จะต้องใช้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่เป็นเท็จ
 • กรณีที่ทาง “ผู้ให้บริการ” มีการร้องขอเอกสารยืนยันเพื่อตรวจสอบการลงทะเบียน “Writer “ จะต้องดำเนินการยื่นเอกสารภายในระยะเวลา 7 วัน หรือเงื่อนไขตามที่ทาง “ผู้ให้บริการ” กำหนดไว้
 • ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ “Writer”  ที่ทาง “ผู้ให้บริการ” ได้รับทราบตามข้อเรียกร้องการยื่นเอกสารดังที่กล่าวไว้ข้างต้น หรือหัวข้อการลงทะเบียนนั้น  ทั้งสองฝ่ายจะต้องรักษาความลับของข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญของแต่ละฝ่ายไว้เป็นความลับ โดยต้องไม่เปิดเผยให้บุคคลทั่วไปได้รู้ถึงข้อมูลดังกล่าวนั้น 
 • ในการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ สามารถลงทะเบียนผู้ใช้งานได้เพียง 1 ID เท่านั้น ในกรณีที่ทาง “ผู้ให้บริการ” พิจารณาแล้วว่ามีผู้ใช้งานปลอมแปลงเป็นผู้อื่นเพื่อลงทะเบียนซ้ำ หรือมีการลงทะเบียนซ้ำหลายๆครั้ง ทางเราจะขอดำเนินการตัดสิทธ์ และบอกเลิกการลงทะเบียนทันที

“งานวรรณกรรม และบริการ”
  “งานวรรณกรรม” ที่ “Writer” จัดทำขึ้น จะจำหน่ายผ่านช่องทางของทาง “ผู้ให้บริการ” เท่านั้น 
 • กรณีส่ง “งานวรรณกรรม” เข้าสู่ระบบแล้ว ไม่สามารถทำการแก้ไขได้ การแก้ไขเป็นไปตามที่เงื่อนไข และข้อตกลงที่ทาง “ผู้ให้บริการ” กำหนด
 • “Writer” จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ใน “งานวรรณกรรม” ที่ผลิต หากเกิดความเสียหาย หรือถูกบุคคลอื่นนำไปใช้จนเกิดความเสียหาย และหรือละเมิดลิขสิทธิ์ โดย “Writer” จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายและค่าชดใช้กับกรณีที่เกิดขึ้น โดย “ผู้ให้บริการ” ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกรณีดังกล่าว
 • ทาง “ผู้ให้บริการ” ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆที่อาจเกิดขึ้น แก่ สถานะการซื้อขาย ระยะเวลาการขาย ราคา หรือข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ทรัพย์สินทางปัญญา
ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า รวมถึงทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญานั้นถือเป็นสิ่งที่อยู่ในครอบครองของ “ผู้ให้บริการ” หรือ “Writer” ผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้น


ความรับผิดชอบของ “Writer”
 • จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแล ID  รหัสผ่านที่ใช้สำหรับลงทะเบียนสมาชิก และการดูแลหรือการเปลี่ยนรหัสผ่านอยู่เสมอเพื่อป้องกันการลักลอบใช้บริการโดยบุคคลอื่น 
 • “ผู้ให้บริการ” ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการลงชื่อเป็น “Writer” ด้วย ID “Writer” และรหัสผ่านที่ได้ลงทะเบียนโดยถูกต้องจากบุคคลอื่นที่ลักลอบใช้บริการ หรือ บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ “Writer” ตัวจริง 
 • “Writer” ยินยอมให้บริษัทดำเนินการตรวจสอบการใช้บริการเมื่อมีการใช้บริการที่ไม่ถูกต้อง
 • ทาง “ผู้ให้บริการ” ไม่รับผิดชอบต่อปัญหาใดๆที่อาจเกิดขึ้น 
สัญญาจำหน่าย E-Book
         
สัญญานี้จัดทำขึ้นระหว่าง
 • (1)บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน ตั้งอยู่ที่ 1858/87 - 90 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้ เรียกว่า  “ผู้ให้บริการ”  ฝ่ายหนึ่ง กับ 
 • (2)บุคคลหรือนิติบุคคล ผู้เป็นเจ้าของงานวรรณกรรมอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้  เรียกว่า “ผู้รับบริการ”  อีกฝ่ายหนึ่ง
ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1. วัตถุประสงค์
คู่สัญญาตกลงทำธุรกิจร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลงานวรรณกรรมมาผลิตเป็น E-Book เพื่อจำหน่าย จัดจำหน่าย ในรูปแบบการดาวน์โหลด หรือวิธีการอื่นใด ในช่องทางต่างๆ และนำรายได้หลังจากหักค่าต้นทุนการดำเนินการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้วมาแบ่งปันกัน
ข้อ 2. คำนิยาม
“งานวรรณกรรม” หมายถึง งานนิพนธ์ที่ทำขึ้นทุกชนิด เช่น หนังสือ นิตยสาร วารสาร      จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์ ปาฐกถา เทศนา คำปราศรัย สุนทรพจน์ และให้หมายความรวมถึงเอกสาร ที่เขียนหรือพิมพ์ขึ้น และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย
“E-Book” หมายถึง งานวรรณกรรมที่ได้ดัดแปลงให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
“ผู้ให้บริการรับชำระเงิน” หมายถึง ผู้ให้บริการรับชำระเงินค่า “E-Book” ที่ “ลูกค้า” ดาวน์โหลด เช่น ผู้ให้บริการ App Store ต่างๆ รวมถึงผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศด้วย
“ลูกค้า” หมายถึง ผู้ที่ชำระเงินแล้วดาวน์โหลด “E-Book” ลงในอุปกรณ์ต่างๆ 

ข้อที่ 3. ขอบเขตการให้บริการ
ผู้ให้บริการตกลงให้บริการ ดังนี้
 • คัดลอก ดัดแปลง จัดทำ งานวรรณกรรมให้อยู่ในรูปแบบ “E-Book” เพื่อให้ “ลูกค้า” สามารถดาวน์โหลดผ่านระบบปฏิบัติการ Google Android , Apple IOS , Windows Mobile และระบบปฏิบัติการอื่นๆ รวมถึงการดาวน์โหลดทางอิเล็กทรอนิกส์, CD และ/หรือรูปแบบอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน


 • จัดเตรียมเครื่องแม่ข่าย (Server) ที่จำเป็นเพื่อใช้เก็บข้อมูล “E-Book” เพื่อเผยแพร่ไปยัง “ลูกค้า” รวมทั้งเพื่อให้ “ลูกค้า” ที่ชำระเงินแล้ว สามารถดาวน์โหลดหรือทดลองอ่าน ฟัง ผ่านระบบปฏิบัติการของ “ลูกค้า” ต่างๆ ได้
 • จัดทำการป้องกันการทำสำเนาโดยเน้นระบบการจัดการลิขสิทธิ์ดิจิทัล (Digital Rights Management หรือ DRM) ให้แก่ “E-Book”
 • เป็นผู้จัดการประสานงานกับ “ผู้ให้บริการรับชำระเงิน” ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเผยแพร่ และดาวน์โหลดเพื่อขาย “E-Book” ของ “ผู้รับบริการ” 
 • จัดทำและพัฒนา Application ในระบบปฏิบัติการต่างๆ รวมถึงเว็บไซต์ เพื่อให้ “ผู้รับบริการ” สามารถนำ “E-Book” เผยแพร่ไปยัง “ลูกค้า” 
 • สรุปรายงานการดาวน์โหลด “E-Book” พร้อมรายงานยอดขาย และอัตราค่าบริการในแต่ละช่องทางการดาวน์โหลด 
 • ผลงาน “E-Book” ที่จัดทำขึ้นตามสัญญานี้เป็นลิขสิทธิ์ของผู้รับบริการ
 • ในกรณีที่ “E-Book” ถูกบริษัทที่ 3 ซึ่งให้บริการ Application หรือช่องทางการดาวน์โหลด เช่น Apple, Google เป็นต้น ปฏิเสธในการให้บริการ Application หรือช่องทางการดาวน์โหลด “E-Book” รายการใด ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ แก่ผู้รับบริการ รวมถึง “ลูกค้า” หรือคู่สัญญาของผู้รับบริการ
ข้อที่ 4. คำรับรองและหน้าที่ของผู้รับบริการ
 • ผู้รับบริการซึ่งเป็นเจ้าของงานวรรณกรรมตกลงใช้บริการจากผู้ให้บริการในการตามสัญญานี้
 • ผู้รับบริการขอรับรองว่าผู้รับบริการเป็นผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ “งานวรรณกรรม” และ “E-Book” ทุกรายการที่ส่งมาให้แก่ผู้ให้บริการว่ามีความถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่ไปละเมิดกฎหมายใดๆ และ/หรือละเมิดลิขสิทธิ์ และ/หรือสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ/หรือละเมิดเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น  อีกทั้งต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เข้าข่ายหมิ่นประมาทต่อบุคคลอื่น และ/หรือหมิ่นพระบรมเดชานุภาพพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และ/หรือต้องไม่มีพิษภัยต่อสังคม ไม่มีภาพ มีเสียง หรือการแสดงใดๆ ที่เป็นการขัดต่อจริยธรรม และศีลธรรมอันดีงาม อีกทั้งยังไม่เป็นตัวสร้างเสริม ชักจูงให้เด็กเยาวชน ก้าวล่วงสู่การมีอุปนิสัยก้าวร้าวรุนแรง หากผู้ให้บริการมีเหตุเดือดร้อนอันเนื่องมาจากผู้รับบริการฝ่าฝืนไม่เป็นไปตามข้อสัญญานี้ ผู้รับบริการจะต้องรับผิดชอบแสดงตัวเป็นเจ้าของต้นฉบับ “งานวรรณกรรม” นั้นทันที และจะต้องแสดงความรับผิดชอบรับผิดทั้งทางแพ่ง และทางอาญาต่อบุคคลที่ได้รับความเสียหายนั้นด้วย ในกรณีนี้ผู้ให้บริการสามารถยกเลิกสัญญานี้ได้ทันที
 • กรณีมีบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใด ดำเนินการทางกฎหมายอันสืบเนื่องจาก “งานวรรณกรรม”  ของผู้รับบริการไปละเมิดต่อบุคคล หรือกลุ่มบุคคลนั้น หรือละเมิดต่อกฎหมายใดๆ อันเป็นเหตุให้ผู้ให้บริการต้องรับผิดร่วมด้วยจากการจำหน่าย “E-Book”  แล้ว ผู้รับบริการจะต้องเข้ามารับเป็นเจ้าของต้นฉบับ “งานวรรณกรรม” ทันที อีกทั้งจะต้องชี้แจงข้อเท็จจริง ร่วมสอบปากคำผู้ต้องหา ให้ถ้อยคำ ส่งมอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่แสดงว่าผู้ให้บริการ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ดำเนินการขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยวางหลักประกัน เจรจาชดใช้ค่าเสียหายหรือประนีประนอมยอมความ กับบุคคล หรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวทันที นอกจากนี้ผู้รับบริการยินดีที่จะรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย ค่าประนีประนอมยอมความ รวมถึงค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดทุกประการให้แก่ผู้ให้บริการอีกด้วย ในการนี้ผู้ให้บริการอาจยกเลิกสัญญานี้ได้ทันที
 • ในการชำระค่าเสียหายหรือเงินใด ๆ ตามข้อ 4.2 หรือข้อ 4.3 ผู้รับบริการยินยอมให้ผู้ให้บริการ หักจากเงินค่า “E-Book” ในส่วนของผู้รับบริการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากหักแล้วไม่พอกับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นผู้รับบริการจะต้องชำระส่วนที่ยังขาดอยู่ให้เสร็จสิ้นภายใน 7(เจ็ด)วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้บริการ
 • ผู้รับบริการมีหน้าที่ตรวจสอบงานวรรณกรรมทุกรายการที่นำมารับบริการตามสัญญาฉบับนี้ ว่าไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่ผิดกฎหมาย ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายการค้า ของผู้อื่น รวมถึงต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดผิดศีลธรรมอันดีงามของสังคมไทย หรือต่างชาติด้วย 
 • หากภายหลังปรากฏว่างานวรรณกรรมของผู้รับบริการมีส่วนหนึ่งส่วนใดละเมิดกฎหมาย หรือละเมิดลิขสิทธิ์ จนทำให้ “E-Book” ที่จัดทำขึ้นมีส่วนหนึ่งส่วนใดละเมิดกฎหมาย หรือละเมิดลิขสิทธิ์ไปด้วย   จนเกิดข้อพิพาท หรือความเสียหายเกิดขึ้นอย่างใดๆ ผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่ง และทางอาญา รวมทั้งจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมาย เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล เป็นต้น ให้แก่ผู้ที่ได้รับเสียหายทั้งหมดแต่เพียงฝ่ายเดียว
 • ผู้รับบริการเป็นผู้กำหนดราคา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงราคาในอนาคตของ “E-Book” ทั้งเป็นเงินบาทและเป็นเงินเหรียญสหรัฐ สำหรับจำหน่ายให้แก่ “ลูกค้า”
 • ผู้รับบริการจะส่งมอบ “งานวรรณกรรม” ที่จะผลิต “E-Book” ตามสัญญานี้โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับบริการเองให้แก่ผู้ให้บริการตามรูปแบบที่ผู้ให้บริการกำหนด
 • “ผู้รับบริการ” จะไม่นำ “E-Book” ที่ “ผู้ให้บริการ” เป็นผู้ผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์เองแต่ฝ่ายเดียวเป็นอันขาด
 • ผู้ให้บริการจะจัดทำระบบตรวจสอบยอดขายเพื่อให้ผู้รับบริการสามารถตรวจสอบยอดการดาวน์โหลด “E-Book ได้
ข้อที่ 5. คำรับรองและหน้าที่ของผู้ให้บริการ
 • ผู้ให้บริการขอรับรองว่าจะผลิต “E-Book” จากงานวรรณกรรมของผู้รับบริการโดยไม่เพิ่มเติม แก้ไข เนื้อหาอย่างใดๆ เพื่อให้ “ลูกค้า” สามารถดาวน์โหลดผ่าน Application หรือช่องทางต่างๆ ได้
 • ผู้ให้บริการขอรับรองว่าจะจัดทำระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ดิจิทัล (Digital Rights Management หรือ DRM) เพื่อป้องกันการถูกโจรกรรมข้อมูลหรือการถูกลักลอบใช้ข้อมูลแก่ “E-Book” อย่างสุดความสามารถ แต่หากเกิดเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดเกี่ยวกับการนั้น
 • เมื่อสัญญานี้สิ้นสุดลงผู้ให้บริการจะดำเนินการทำลาย แต่ในกรณีที่ “E-Book” ที่มี “ลูกค้า” ชำระเงินก่อนสัญญานี้สิ้นสุดลง ผู้ให้บริการจะเก็บงานวรรณกรรมไว้เพียงเพื่อให้ “ลูกค้า” ดังกล่าวได้อ่าน หรือดาวน์โหลดเท่านั้น
ข้อที่ 6. ความรับผิดของคู่สัญญา
 • การถูกโจรกรรมข้อมูล การสูญหาย การวิบัติ ไวรัส การรบกวน การเจาะระบบ หรือการบุกรุกการรักษาความปลอดภัยโดยวิธีการใดๆ จากบุคคลภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ให้บริการ            ผู้ให้บริการไม่จำต้องรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนั้น 
 • ผู้ให้บริการมีสิทธิในการระงับการจำหน่าย จัดจำหน่าย การดาวน์โหลดทุกช่องทางได้ โดยที่ไม่ต้องรับผิดใดๆ  หากปรากฏว่างานวรรณกรรม และ/หรือ “E-Book” ของผู้รับบริการมีเนื้อหาสุ่มเสี่ยงที่จะละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ  รวมถึงสุ่มเสี่ยงขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม วัฒนธรรม และศีลธรรมอันดีงามของสังคมไทยและต่างชาติ โดยที่ “ผู้รับบริการ” ตกลงไม่คิดค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายๆ ที่เกิดขึ้นจากการระงับการจำหน่าย จัดจำหน่ายแก่ “ผู้ให้บริการ” ทั้งสิ้น

ข้อที่ 7. ค่าบริการ และเงื่อนไขการชำระเงิน
 • ค่าบริการตามสัญญานี้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ชำระกันเป็นสกุลเงินบาทไทย (THB) โดยคำนวณจากรายได้สุทธิจากยอดการดาวน์โหลด หรือยอดการขาย “E-Book” ซึ่ง “ผู้ให้บริการ” ได้รับชำระเงินมาตามจริง และได้หักค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ค่าบริการ, ค่าธรรมเนียม ของ “ผู้ให้บริการรับชำระเงิน” 
- ภาษีใดๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือที่จะมีขึ้นในอนาคต (ถ้ามี) 
- ค่าโฆษณาตามข้อ 9 (ถ้ามี)
ตามรายละเอียดและตัวอย่างการคิดค่าบริการ เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 1
 • คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ใช้จำนวนดาวน์โหลด และรายได้จากการดาวน์โหลดอันเป็นสกุลเงินบาทไทย (THB) ที่ “ผู้ให้บริการรับชำระเงิน” สรุปและ “ผู้ให้บริการ” ได้รับชำระเงินจริงจาก “ผู้ให้บริการรับชำระเงิน”  มาคำนวณเป็นค่าบริการตามเงื่อนไขแห่งสัญญาในข้อ 7.1
 • คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงยอมรับอัตราค่าเงินสกุลเงินบาทไทย (THB) ที่ “ผู้ให้บริการรับชำระเงิน” รายใดจำต้องแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาทไทย (THB) เพื่อชำระเงินค่า “E-Book” ให้แก่ “ผู้ให้บริการ” ตามกำหนดวันเวลาที่ “ผู้ให้บริการรับชำระเงิน” รายนั้นๆ ได้ตกลงไว้กับ “ผู้ให้บริการ” 
 • “ผู้รับบริการ” จะไม่เรียกร้องค่าตอบแทนอื่นใดจาก “ผู้ให้บริการ” อีก เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตการให้สิทธิหรือเงื่อนไขสัญญาอื่นใด ซึ่งคู่สัญญาจะได้   ตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นคราวๆ ไป

ข้อที่ 8. การรักษาความลับทางการค้า
ทั้งสองฝ่ายจะต้องรักษาความลับของข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญของแต่ละฝ่ายไว้เป็นความลับ โดยต้องไม่เปิดเผยให้บุคคลทั่วไปได้รู้ ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้
 • เพื่อวัตถุประสงค์ของการดำเนินการตามสัญญานี้ โดยเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่พนักงาน บุคลากร ตัวแทน หรือที่ปรึกษา ของคู่สัญญาฝ่ายที่เปิดเผยนั้น
 • ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่รู้อยู่โดยสาธารณะชนทั่วไป
 • คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเปิดเผยอันเนื่องมาจากจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของศาล หรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยราชการใดๆ  ของรัฐ แต่ทั้งนี้ให้คู่สัญญาฝ่ายที่ขอให้เปิดเผยข้อมูลแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งรับทราบเพื่อหารือในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวร่วมกัน
ข้อที่ 9. การส่งเสริมการขาย การโฆษณา และประชาสัมพันธ์   
9.1 ในกรณีส่งเสริมการขายโดยวิธีการให้บริการดาวน์โหลดฟรี หรือดำเนินกิจกรรมใดๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการทดลองอ่าน และ/หรือ ที่ “ผู้รับบริการ” อนุญาตให้เผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื่อการกุศล หรือเพื่อสาธารณประโยชน์ใน “E-Book” รายการใดๆ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต้องตกลงเป็นกรณีๆ ไป ว่าคู่สัญญาจะไม่คิดค่าบริการและ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ตามสัญญานี้ ใน “E-Book” รายการนั้นๆ ต่อกัน ยกเว้นเป็นค่าใช้จ่ายอื่นใดที่คู่สัญญาต้องชำระให้แก่กันตามสัญญาฉบับนี้ (ถ้ามี)
 • “ผู้ให้บริการ” มีสิทธิ์ใช้ “E-Book” ทำการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ของ “ผู้ให้บริการ” รวมถึงช่องทางการตลาดอื่นๆ ที่เหมาะสม 
9.3 “ผู้รับบริการ” ตกลงและยินยอมให้ “ผู้ให้บริการ” ใช้ข้อมูลชื่อ-สกุล หรือนามแฝง นามปากกาและ/หรือเครื่องหมายการค้า และ/หรือสัญลักษณ์ (Logo) และ/หรือเครื่องหมายบริการ และ/หรือชื่อทางการค้าของ “ผู้รับบริการ” ในการส่งเสริมการขาย การโฆษณา และประชาสัมพันธ์ “E-Book”  ได้ โดยที่ “ผู้รับบริการ” จะไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือค่าตอบแทนใดๆ แก่ “ผู้ให้บริการ”
 • กรณีที่ “ผู้รับบริการ” ประสงค์จะลงสื่อโฆษณาแบบ Interactive “ผู้รับบริการ” มีหน้าที่จัดเตรียมและจัดส่งไฟล์ข้อมูลเพิ่มเติมในการจัดทำสื่อโฆษณาแบบ Interactive เช่น ข้อมูลติดต่อของ “ลูกค้า” รูปภาพ วิดีโอ เป็นต้น โดยจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามกฎหมายตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ให้กับทาง “ผู้ให้บริการ” โดยให้ทั้งสองฝ่ายตกลงอัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายเป็นลายลักษณ์อักษรแนบท้ายสัญญาฉบับนี้เป็นครั้งๆ ไป

ข้อที่ 10. การโอนสิทธิ
คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะโอนสิทธิ และ/หรือหน้าที่ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามสัญญานี้ให้แก่องค์กร หรือบุคคลอื่นไม่ได้ทั้งสิ้น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งก่อนเท่านั้น
ข้อที่ 11. การสิ้นสุดของสัญญา  
 • สัญญานี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ผู้รับบริการตกลงรับบริการจากผู้ให้บริการตามสัญญานี้ และสิ้นสุดลงในเวลา    3 ปี นับแต่วันที่ตกลงรับบริการ ทั้งนี้สัญญาสามารถต่ออายุได้โดยความประสงค์และยินยอมร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ ซึ่งก่อนครบอายุสัญญาไม่น้อยกว่า 60 วัน หากไม่มีหนังสือแจ้งความประสงค์ไม่ต่ออายุสัญญาส่งไปยังฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด คู่สัญญาให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้ได้ถูกต่อสัญญาโดยอัตโนมัติแบบไม่มีกำหนดเวลาจนกว่าจะมีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วัน ไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบ หรือมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ซึ่งในกรณีนี้ให้ถือว่าสัญญาสิ้นสุดลงทันทีโดยที่ไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้าให้ฝ่ายที่กระทำผิดสัญญาทราบก่อนแต่อย่างใด
 • สัญญานี้อาจสิ้นสุดลงก่อนครบตามข้อ 11.1 ในกรณีใดกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 • 4.2.1.เมื่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันเลิกสัญญานี้ก่อนครบกำหนด 
 • 4.2.2.เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปฏิบัติผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง และคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้บอกเลิกสัญญานี้
 • 4.2.3.เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในคดีล้มละลาย และคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้บอกเลิกสัญญานี้
 • 4.2.4.ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลิกกิจการก่อนสิ้นกำหนดระยะเวลาของสัญญานี้ ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงทันที และในกรณีนี้ไม่เป็นการกระทบกระเทือนถึงสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอย่างใดๆ (ถ้ามี) ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายอันพึงมีต่อกันด้วย

ข้อที่ 12. การติดต่อประสานงาน  
 • การติดต่อประสานงานระหว่างคู่สัญญา หรือการส่งหนังสือบอกเลิกสัญญา หรือการส่งหนังสือบอกกล่าวใดๆ ที่ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรตาม “สัญญา” ฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ใช้ที่อยู่ของผู้รับบริการตามที่ได้ลงทะเบียนบัญชีไว้กับผู้ให้บริการ เป็นที่อยู่เพื่อติดต่อประสานงานระหว่างกัน 
อนึ่งวิธีการส่งหนังสือต่างๆ ตามสัญญานี้ อาจส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือพนักงานจัดส่งเอกสาร หรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ และให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับหนังสือนั้นแล้ว และหากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่ ให้ฝ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่แจ้งที่อยู่ใหม่ให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน
ข้อที่ 13. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการให้บริการ
ข้อกำหนดการให้บริการตามสัญญานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้รับบริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
ข้อที่ 14. ข้อตกลงอื่นๆ 
 • คู่สัญญาตกลงว่า หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดตามสัญญานี้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และเรียกค่าเสียหายได้
 • คู่สัญญาตกลงว่า ในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิคิดดอกเบี้ยต่อกัน ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ใช้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี บังคับระหว่างกัน
 • ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าข้อสัญญาส่วนใดส่วนหนึ่งของ “สัญญา” นี้เป็นโมฆะ ให้ถือว่าข้อสัญญาส่วนที่เป็นโมฆะไม่มีผลบังคับใน “สัญญา” นี้  และไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์ของ “สัญญา” ในส่วนอื่นๆ
 • คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงจัดทำสัญญาฉบับนี้ขึ้นเป็นภาษาไทย และให้ใช้กฎหมายแห่งประเทศไทยบังคับแก่คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน และเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน โดยเก็บบันทึกข้อตกลงไว้ฝ่ายละฉบับ

เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 1
คู่สัญญาตกลงค่าบริการตามสัญญา โดยมีข้อความดังต่อไปนี้ 
อัตราค่าบริการ  ใช้กำหนดค่าบริการภายใต้สัญญานี้ กรณีที่เป็น “E-Book” ในรูปแบบการดาวน์โหลด หรือขายเป็นรายเล่มทุกประเภท ไม่ว่าจะมีการเปิดบริการให้ลูกค้าสมัครสมาชิกและเสียค่าสมัครสมาชิกตามอัตราที่กำหนดของประเภทการสมัครสมาชิกนั้นๆ ด้วยหรือไม่ก็ตาม โดยสามารถดูตัวเลข การแบ่งรายได้แต่ละช่องทางการขาย แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 จำหน่าย “E-Book” ผ่านระบบปฏิบัติการ In-App Purchase ของ Apple iOS คู่สัญญาตกลงให้หักค่าบริการของระบบปฏิบัติการ 30% และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นตามข้อ 7.1 (ถ้ามี) ตามสัญญาแล้ว คงเหลือเป็นรายได้สุทธิ* 
กรณีที่ 2 จำหน่ายผ่าน www.bundanjai.com และ/หรือช่องทางการจำหน่าย/ จัดจำหน่ายใดๆ ของ “ผู้ให้บริการ” คู่สัญญาตกลงให้หักค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือช่องทางการชำระเงินอื่นๆ ที่มีอยู่ปัจจุบัน และ/หรือที่จะมีขึ้นในอนาคต เป็นจำนวน 4% และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นตามข้อ 7.1 (ถ้ามี) ตามสัญญาแล้ว คงเหลือเป็นรายได้สุทธิ* 
*รายได้สุทธิ คือ รายได้ที่เกิดจากลูกค้าดาวน์โหลด หรือซื้อ “E-Book” ในทุกช่องทาง โดยที่คู่สัญญายังไม่ได้แบ่งรายได้ให้แก่กันตามสัดส่วนที่ได้ตกลงกันภายใต้เงื่อนไขแห่งสัญญา แต่ได้หักค่าบริการของระบบปฏิบัติการ ค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมของผู้ให้บริการรายอื่นที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือที่จะมีขึ้นในอนาคต รวมถึงภาษี ใดๆ แล้ว  

ในกรณีที่ยอดจ่ายสุทธิที่จะจ่ายมียอดต่ำกว่า 500 บาท “ผู้รับบริการ” มีความประสงค์ให้ “ผู้ให้บริการ” นำยอดจ่ายไปสะสมจ่ายในงวดถัดไป
การแบ่งรายได้ตามช่องทางการขาย e-book