OQ กลยุทธ์สำคัญที่ผลักดันผล กำไร อย่างยั่งยืน

ด้วยกลยุทธิ์การปลูกฝังและถ่ายทอด "ทัศนคติความเป็นเจ้าขององค์กร" ไปสู่ "บุคลากรในองค์กร" และ "ลูกค้า" ซึ่งส่งผลในพวกเขาเหล่านั้นเกิดความกระตือรือร้น
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
350
Coin
350
0 / 5 คะแนน (0 รีวิว)
ทดลองอ่าน :
บทนำ
-
Ebook