คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ประกอบด้วยความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
บทนำ
-

หนังสือแนะนำ