คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวง พลังงาน

ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปฏิบัติราชการ ความรู้ทั่วไปด้านพลังงาน ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
250
Coin
250
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
0 ครั้ง
ทดลองอ่านฟรี :
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ