คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมพัฒนาที่ดิน

ออกใหม่
ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายกรมพัฒนาที่ดี บทบาทหน้าที่ภารกิจ ค่านิยมของกรมพัฒนาที่ดิน ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณต่าง ๆ ความรู้พื้นฐานในด้านการจัดเก็บข้อมูล ฯลฯ
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ