คู่มือ+ข้อสอบอาสาสมัคร (อสพ.) กรมการพัฒนาชุมชน

ออกใหม่
ประกอบด้วย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ.2540 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุนชน อาทิ ประวัติ ความเป็นมา รูปแบบและวิธีการพัฒนาชุนชน
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ