คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ออกใหม่
ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปและความรุ้เฉพาะตำแหน่ง ความสามารถ/ทักษะ ความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในเฉพาะตำแหน่ง ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ