คู่มือสอบนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างยนต์) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ประกอบด้วยความรู้ความสามารถทั่วไป พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ฯลฯ และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ