คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมบัญชีกลาง

ออกใหม่
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้เพิ่มเติม ฯลฯ
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ